მანდატურის სამსახური

გვარი

სახელი

თანამდებობა

ჭრიკიშვილი

ზვიად

უფროსი

ფურცხვანიძე

ბექა

მოადგილე

მაჭუტაძე

ირაკლი

ცვლის უფროსი

გურული

გრიგოლ

ცვლის უფროსი

კოჩალიძე

ზაზა

ცვლის უფროსი

ზოიძე

ვაჟა

მანდატური

ბოლქვაძე

გოჩა

მანდატური

მშვიდობაძე

ვახტანგ

მანდატური

კონცელიძე

ბადრი

მანდატური

დოლიძე

ხათუნა

მანდატური

ტუღუში

ზვიად

მანდატური

ჯაბნიძე

მანუჩარ

მანდატური