ზაზა თავაძე

ზაზა თავაძე -

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე;

 

პროფესორი, სამართლის სკოლა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის  უნივერსიტეტი

დაბადების თარიღიადგილი - 09.02.1975, ზესტაფონი

 

სამუშაო  გამოცდილება

2016 წლის 20 ოქტომბრიდან დღემდე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

 

სასამართლოს თავმჯდომარე;

2018 წლის იანვარი

2019 წლის იანვრამდე

შავი ზღვის და ბალტიისპირეთის რეგიონების ქვეყნების კონსტიტუციური მართმსაჯულებისასოციაციაცია (BBCJ)

 

ასოციაციის თავმჯდომარე;

2018 წლიდან დღემდე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

 

სამართლის ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს  თავმჯდომარე;

2016-2017 წლებში

ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონფერენცია

 

კონფერენციის თავმჯდომარე;

2010 -2016 წლებში

საქართველოს საკონსტიტუციო  სასამართლო

 

თავმჯდომარის მოადგილე;

2010 წლის 30 მარტიდან

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

 

სასამართლოს წევრი;

(უფლებამოსილების განხორციელებას შეუდგა 2010 წლის 15 ივნისს,  ფიცის დადების დღიდან)

2008-2010 წლებში

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

მინისტრის მოადგილე;

2007-2008 წლებში

საქართველოს გენერალური  პროკურატურა

 

საკადრო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი;

2004-2007 წლებში

საქართველოს გენერალური პროკურატურა

 

საკადრო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2004 წელს

საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო

 

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;

2000-2004 წლებში

თანამდებობისპირთაქონებრივიდასაფინანსომდგომარეობისსაინფორმაციო  ბიურო

 

სამართლებრივ საკითხთა სექტორის წამყვანი სპეციალისტი;

1999-2000 წლებში

საქართველოსიუსტიციისსამინისტრო

 

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოებთან მუშაობის იმერეთის რეგიონალური განყოფილების მრჩეველი;

1999 წელს

ზესტაფონისრაიონისსაკრებულო

 

საკრებულოსა და გამგეობის აპარატის იურისტი, საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი;

 

 

განათლება:

  •  სამართლის სკოლაგრიგოლ რობაქიძისსახელობის უნივერსიტეტი, 2017 

     დოქტორანტურა - სადისერტაციო თემა - წინასწარი საკონსტიტუციო კონტროლის არსი, მისი   სისტემური მახასიათებლები და განვითარების პერსპექტივები                 საქართველოში;

  •  ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტითბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 2008-2010წწ

     მაგისტრის აკადემიური  ხარისხი ბიზნესის მართვის დარგში.

     სპეციალიზაცია : საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირება. 

     სამაგისტრო ნაშრომი:   ტექნოლოგიებით საერთაშორისო ვაჭრობა და მისი სამართლებრივი ასპექტები.

  •  იურიდიული  ფაკულტეტი,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2001-2002წწ

     გერმანულენოვანი მაგისტრატურა.

 

  •  ღია ჰუმანიტარული ინსტიტუტი, 1996

      სპეციალიზაცია : სამართალმცოდნეობა. კვალიფიკაცია: იურისტი

      საკვალიფიკაციო ნაშრომი: არასრულწლოვანთა  სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

 

     • ილია აბულაძის სახელობის საშუალო სკოლა, 1992 .  

        ზესტაფონის რაიონი, სოფელი ზედა საქარა                                                                                               

 

 დამატებითიაქტივობა

      EC-თბილისის პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა, საქართველო, თბილისი - საფრანგეთი, სტრასბურგი  2006-2007 წწ.

 

 სტატიები:

  •  შეჯიბრებითობის პრინციპის ფარგლები სისხლის სამართლის საქმეებში: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 29 სექტემბრის                                   გადაწყვეტილების ანალიზი.

     http://gruni.edu.ge/uploads/files/akademiuri_macne/2018/jurnali%20article.pdf

  •  საკუთრების უფლების შეძენა უძრავ ქონებაზე - კონსტიტუციური ბალანსი თავდაპირველი მესაკუთრისა და კეთილსინდისიერი შემძენის ინტერესებს შორის.                   საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 17 ოქტომბრის N3/4/550 გადაწყვეტილების ანალიზი.

      http://lawandworld.ge/cms/upload/pdf/1394c66bba4e9efc4dea619c64ae22b1.pdf

  •  A PRIORI MODEL OF CONSTITUTIONALITY REVIEW IN GEORGIA: SYSTEMIC ASPECTS AND POTENTIAL SHORTCOMINGS (წინასწარი საკონსტიტუციო კონტროლის             მოდელი საქართველოში: სისტემური მახასიათებლები და პოტენციური ხარვეზები)

      eujournal.org/index.php/esj/article/view/11452?fbclid=IwAR27f1I4DVpzrbIzXonBEUImDEZ6OcheH9J6ltqH9SXNU2b5EaQ1ykCduJM

 

     ასევე არის  წიგნის  "ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკა ევროპული კავშირის სამართალში" რედაქტორი.

 

 

ენები:

გერმანული, ინგლისური, რუსული

 

ოჯახური მდგომარეობა

დაოჯახებული