ზაზა თავაძე

ზაზა თავაძე - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე

 დაბადების თარიღი, ადგილი - 09.02.1975, ზესტაფონი

ოჯახური მდგომარეობა  - დაოჯახებული

 

გა

 უმაღლესი განათლების მესამე საფეხური - დოქტორანტურა, სამართლის სკოლა, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი, 2017წ.

სადისერტაციო თემა - წინასწარი საკონსტიტუციო კონტროლის არსი, მისი   სისტემური მახასიათებლები და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

 უმაღლესი განათლების მეორე საფეხური  - მაგისტრის აკადემიური  ხარისხი ბიზნესის მართვის დარგში ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 2008-2010.

  • სპეციალიზაცია : საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირება. 
  • სამაგისტრო ნაშრომი:   ტექნოლოგიებით საერთაშორისო ვაჭრობა და მისი სამართლებრივი ასპექტები

 უმაღლესი განათლების მეორე საფეხური -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული  ფაკულტეტი,  გერმანულენოვანი მაგისტრატურა, 2001-2002წწ

 უმაღლესი განათლების მეორე საფეხური  (ბაკალავრიატი გათანაბრებული მაგისტრის ხარისხთან) - ღია ჰუმანიტარული ინსტიტუტი, 1996წ

  • სპეციალიზაცია : სამართალმცოდნეობა. კვალიფიკაცია: იურისტი
  • საკვალიფიკაციო ნაშრომი: არასრულწლოვანთა  სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

 სამუშაო  გამოცდილება

 

2016 წლის 20 ოქტომბრიდან დღემდე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე;

2018 წლის იანვრიდან 2019 წლის იანვრამდე - შავი ზღვის და ბალტიისპირეთის რეგიონების ქვეყნების კონსტიტუციური მართმსაჯულების ასოციაციის (BBCJ) თავმჯდომარე;

2018 წლიდან საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლის ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს  თავმჯდომარე;

2016-2017   ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონფერენციის  თავმჯდომარე;

2010 -2016  საქართველოს საკონსტიტუციო  სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე;

2010 წლის 30 მარტიდან საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი. (უფლებამოსილების განხორციელებას შეუდგა 2010 წლის 15 ივნისს,  ფიცის დადების დღიდან)

2008-2010   საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე;

2007-2008  საქართველოს გენერალური  პროკურატურის საკადრო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი.

2004-2007 საქართველოს გენერალური პროკურატურის საკადრო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

2004 -  საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;

2000-2004  თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროში სამართლებრივ საკითხთა სექტორის წამყვანი სპეციალისტი;

1999-2000 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოებთან მუშაობის იმერეთის რეგიონალური განყოფილების მრჩეველი;

1999 წელს ზესტაფონის რაიონის საკრებულოს და გამგეობის აპარატის იურისტი, საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი.

 პედაგოგიური გამოცდილება

 

მოწვეული ლექტორი, პროფესორი, სამართლის სკოლა,    გრიგოლ რობაქიძის სახელობის  უნივერსიტეტი

 პროფესიული განვითარება

 

  • 2006-2007 წწ. EC-ს თბილისის პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა, საქართველო თბილისი - საფრანგეთი, სტრასბურგი  

 სტატიები

-   შეჯიბრებითობის პრინციპის ფარგლები სისხლის სამართლის საქმეებში: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 29 სექტემბრის გადაწყვეტილების ანალიზი.

http://gruni.edu.ge/uploads/files/akademiuri_macne/2018/jurnali%20article.pdf

 -   საკუთრების უფლების შეძენა უძრავ ქონებაზე - კონსტიტუციური ბალანსი თავდაპირველი მესაკუთრისა და კეთილსინდისიერი შემძენის ინტერესებს შორის. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 17 ოქტომბრის N3/4/550 გადაწყვეტილების ანალიზი.

http://lawandworld.ge/cms/upload/pdf/1394c66bba4e9efc4dea619c64ae22b1.pdf

 

 

ენები

გერმანული, ინგლისური, რუსული