22 მაისი, 1998 | № 2/59-8

ლუცეტა თაფლიაშვილი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1992 წლის 1 თებერვლის N107 დადგენილება „საქართველოს რესპუბლიკაში ბინების პრივატიზაციის (უსასყიდლოდ გადაცემის) შესახებ”.
29 იანვარი, 1998 | № 1/1/72-73

საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი საქართველოს განათლების სამინისტროს წინააღმდეგ

„სკოლამდელ დაწესებულებათა მუშაობის მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ” საქართველოს განათლების მინისტრის 1997 წლის 30 სექტემბრის N469 ბრძანების გამოცემით საქართველოს პარლამენტის...
29 დეკემბერი, 1997 | № 2/35

საქართველოს პარლამენტის 48 წევრი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს კანონი „განათლების შესახებ”
04 ნოემბერი, 1997 | № 1/5/32

მოქალაქე გივი დონაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„სამხედრო და შინაგან საქმეთა ორგანოების სამსახურებიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ” საქართველოს 1996 წლის 16 ოქტომბრის კანონის...
21 ივლისი, 1997 | № 1/51

ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინება

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 23-ე და 96-ე მუხლებში დამატებით სასჯელად ქონების კონფისკაციის არსებობის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან მიმართებით.
30 მაისი, 1997 | № 1/4/28

მოქალაქე ირაკლი კორძახია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„საგადასახადო სისტემის საფუძვლების შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის 1993 წლის 21 დეკემბრის კანონის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის ბოლო ნორმის კონსტიტუციურობა -...
07 მაისი, 1997 | № 2/6-23

ალექსანდრე დანელია და გიორგი ცომაია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინააღმდეგ

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საქართველოს სახელმწიფო საგადასახადო სამსახურის 1996 წლის 17 ოქტომბრის ინსტრუქცია - „სატრანსპორტო მომსახურების ექსპორტის დამატებული ღირებულების...
25 მარტი, 1997 | № 2/31-5

მოქალაქე ლევან ფურცხვანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საბინაო კოდექსის 154-ე მუხლი.