07 მაისი, 1997 | № 2/6-23

ალექსანდრე დანელია და გიორგი ცომაია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინააღმდეგ

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საქართველოს სახელმწიფო საგადასახადო სამსახურის 1996 წლის 17 ოქტომბრის ინსტრუქცია - „სატრანსპორტო მომსახურების ექსპორტის დამატებული ღირებულების...
25 მარტი, 1997 | № 2/31-5

მოქალაქე ლევან ფურცხვანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საბინაო კოდექსის 154-ე მუხლი.
28 თებერვალი, 1997 | № 2/4-24

ლეონარდო დევდარიანი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

1. საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის 1995 წლის 11 იანვრის N5 ბრძანებულება „რუსეთის ფედერაციაში საქართველოს საელჩოსათვის საგანგებო დამატებით უფლებათა მინიჭების შესახებ”; 2....
20 თებერვალი, 1997 | № 1/3-21

მოქალაქე ოთარ ზოიძე საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

მავნე ნივთიერებებით გარემოს გაჭუჭყიანებისათვის გადასახადის დაწესებისა და გადახდის წესის შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის 1992 წლის 22 ოქტომბრის N1010 დადგენილებისა და...
30 დეკემბერი, 1996 | № 1/2-14/19

მოქალაქე ალექსანდრე დანელია და მოქალაქე გიორგი ცომაია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

“საგადასახადო სისტემის საფუძვლების შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის 1993 წლის 21 დეკემბრის კანონის პირველი თავის მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის პირველი აბზაცისა და მე-12 მუხლის პირველი...
05 დეკემბერი, 1996 | № 2/3-13

მოქალაქე ალექსანდრე გიორგის ძე ცხოვრებაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს რესპუბლიკის შრომის კანონთა კოდექსის 213-ე მუხლი.
19 ნოემბერი, 1996 | № 2/2-9

მოქალაქეები იოსებ იუზას ძე ბიბილური და ლამარა ილიას ასული გელაშვილი საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს წინააღმდეგ

საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს 1996 წლის 31 ივლისის N1-3/407 ბრძანების - “სახელმწიფო ქონების მართვის ხაშურის რაიონული განყოფილების კომპლექსური შემოწმების...
01 ნოემბერი, 1996 | № 1/1-10

მოქალაქე ილია ანდრიაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

“საქართველოს რესპუბლიკაში საარბიტრაჟო სასამარ-თლოს შესახებ” საქართველოს 1991 წლის 23 აპრილის კანონისა და საბ-ჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს 1980 წლის 5 ივნისის N440 დადგენილების -...
30 ოქტომბერი, 1996 | № 2/1-7

შპს “კოლხის” დამფუძნებელი თენგიზ სუდაძე ქ.ფოთის მერიის წინააღმდეგ

ქ. ფოთის მერის 1996 წლის 9 აგვისტოს N452 განკარგულების “ქ. ფოთის სამეგრელოს ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე ნავთობგადამტვირთავი ტერმინალის მშენებლობის კანონიერების შესახებ”...