25 ნოემბერი, 2016 | № 1/19/690

ა(ა)იპ „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)“ და საქართველოს მოქალაქეები გურამ იმნაძე და სოფიკო ვერძეული საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტის სიტყვების „როგორც წესი, არ საჭიროებს მოსამართლის ბრძანებას“  და...
25 ნოემბერი, 2016 | № 1/17/809

საქართველოს მოქალაქე ტიტიკო ჩორგოლიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ა) საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-10 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველ და მერვე პუნქტებთან მიმართებით;  ბ)...
25 ნოემბერი, 2016 | № 1/16/742

საქართველოს მოქალაქე ირაკლი ღვამბერია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის მე-5 და მე-8 პუნქტების კონსტიტუციურობა...
25 ნოემბერი, 2016 | № 1/18/826

საქართველოს მოქალაქე ხათუნა ფხალაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა  საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-2...
16 ნოემბერი, 2016 | № 3/7-1/832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840,

ა) საქართველოს მოქალაქე რუსუდან ქარჩავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №832); ბ) საქართველოს მოქალაქე ქეთევან ბაშელეიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №833); გ) საქართველოს მოქალაქე მარიამ მჭედლიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №834); დ) საქართველოს მოქალაქე ხათუნა ციხისელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №835); ე) საქართველოს მოქალაქე ნინო ახვლედიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №836); ვ) საქართველოს მოქალაქე გიორგი ძიძიგური საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №837); ზ) საქართველოს მოქალაქე ნინო გოგოლიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №838); თ) საქართველოს მოქალაქე დიანა ვართანოვი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №839); ი) საქართველოს მოქალაქე პაატა კაპანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №840); კ) საქართველოს მოქალაქე დალი გოგიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №841); ლ) საქართველოს მოქალაქე ია პაიჭაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №842); მ) საქართველოს მოქალაქე ბესიკი შენგელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №843); ნ) საქართველოს მოქალაქე ბექა კვინიკაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №844); ო) საქართველოს მოქალაქე ბექა ონიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №845); პ) საქართველოს მოქალაქე ლაშა ხუსკივაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №846); ჟ) საქართველოს მოქალაქე ლიანა ენუქიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №847); რ) საქართველოს მოქალაქე ანნა მაჭავარიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №848); ს) საქართველოს მოქალაქე კესო ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №849).

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის მე-5 პუნქტთან მიმართებით.  
16 ნოემბერი, 2016 | № 3/5/853

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 125-ე მუხლის მე-8 პუნქტის სიტყვების „იმ სუბიექტებზე, რომლებმაც შევსების გარეშე მიიღეს არანაკლებ 6...
16 ნოემბერი, 2016 | № 3/6-1/707

საქართველოს მოქალაქეები - ილია კოკაია და გიორგი კაპანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 54-ე მუხლის სიტყვების „ეწინააღმდეგება საჯარო წესრიგს ან ზნეობის ნორმებს“ კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-7 მუხლთან, მე-16...
11 ნოემბერი, 2016 | № 1/14/666

საქართველოს მოქალაქე შოთა ჯიბლაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ“...
11 ნოემბერი, 2016 | № 1/12/650

საქართველოს მოქალაქე ნადია ხურციძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136-ე მუხლის პირველი და მე-4 ნაწილების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველ და მე-3 პუნქტებთან...