21 ივნისი, 2002 | № 136

მოქალაქე შალვა ნათელაშვილი საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წინააღმდეგ.

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის მე–15, მე–16, მე–17, მე–20, 22–ე, 23–ე, 24–ე, 30–ე, 31–ე, 32–ე, 34–ე, 36–ე, 37–ე და 39–ე მუხლებთან, აგრეთვე მე–3 მუხლის პირველი...
13 ივნისი, 2002 | № 186

საქართველოს მოქალაქე გიორგი წაქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

(1) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 97–ე მუხლისა და (2) „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 2001 წლის 20 ივნისის 440–ე...
31 მაისი, 2002 | № N 1/4/184

სააქციო საზოგადოება „საქგაზი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს 1999 წლის 16 აპრილის კანონის მე-2¹ მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის პირველ წინადადებასთან...
27 მაისი, 2002 | № N2/4/183

მოსარჩელეები ზაალ ტყეშელაშვილი, ნინო ტყეშელაშვილი, მაია შარიქაძე, ნინო ბასიშვილი, ვერა ბასიშვილი, და ლელა გურაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

,,შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10,...
01 მაისი, 2002 | № 138 171 179

საქართველოს მოქალაქეები – კობა კობახიძე, ირაკლი ლეკვეიშვილი და კობა გოცირიძე საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

(1) საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 25 მარტის №176 ბრძანებულებით დამტკიცებული „მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის დებულების“ მე–10 მუხლის მე–7 პუნქტის...
26 აპრილი, 2002 | № N 1/2/178

საქართველოს მოქალაქე ნანა გოგოჭური საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

(1) „საქართველოს მოსახლეობისათვის ყოფილ სახელმწიფო-კომერციულ ბანკებში ანაბრებზე რიცხული ფულადი სახსრების დაბრუნების მდგომარეობის გაუმჯობესების ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“...
23 აპრილი, 2002 | № 180

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საქართველოს პარლამენტის წინაარმდეგ.

„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის “ა“ და “ბ“ პუნქტები, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი, მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი, მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის...
29 მარტი, 2002 | № 130

საქართველოს მოქალაქე გურამ შამანიდის კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროს წინააღმდეგ.

“ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიიდან შემოყვანილი სატრანსპორტო საშუალებათა ექსპულუატაციის საკითხების მოწესრიგების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა...