08 ნოემბერი, 2002 | № 204

„საქართველოს მოქალაქე გრიგოლ კარგინი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინააღმდეგ“.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 1999 წლის 11 ოქტომბრის №226 ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოში კოოპერაციული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო საშინაო...
21 ოქტომბერი, 2002 | № 161

საქართველოს მოქალაქეები – ოლღა სუმბათაშვილი და იგორ ხაპროვი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 426–ე მუხლის მე–4 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 42–ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით.
04 ოქტომბერი, 2002 | № 154-200

საქართველოს მოქალაქეები – ზურაბ გაბუნია და არჩილ ღუდუშაური (154–ე ნომრით რეგისტრირებულ კონსტიტუციურ სარჩელზე) და შპს „ჯგუფი ქალაქური“ (მე–200 ნომრით რეგისტრირებულ კონსტიტუციურ სარჩელზე) საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ.

„საქართველოს ტერიტორიაზე თამბაქოს ნაწარმის წარმოების, იმპორტის, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის მოწესრიგების ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 28 ივნისის...
25 სექტემბერი, 2002 | № 155

საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი მელაძე და აკაკი საღაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 529–ე მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21–ე მუხლთან მიმართებით.
17 სექტემბერი, 2002 | № 174-199

„საქართველოს მოქალაქეების – (1) ტრისტან ხანიშვილის, თედორე ნინიძის, ნოდარ ჭითანავას, ლევან ალექსიძის და სხვების (სულ 11 მოსარჩელე) 174–ე ნომრით რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„პარლამენტის წევრის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის სავალდებულო დაზღვევის და საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს 1999 წლის 24 ივნისის კანონის მე–15 მუხლის მე–4 პუნქტისა და 22–ე...
09 ივლისი, 2002 | № N 1/7/193

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 162-ე მუხლის მეშვიდე ნაწილისა და 406-ე მუხლის მეოთხენაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-6 პუნქტის იმ...
21 ივნისი, 2002 | № 136

მოქალაქე შალვა ნათელაშვილი საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წინააღმდეგ.

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის მე–15, მე–16, მე–17, მე–20, 22–ე, 23–ე, 24–ე, 30–ე, 31–ე, 32–ე, 34–ე, 36–ე, 37–ე და 39–ე მუხლებთან, აგრეთვე მე–3 მუხლის პირველი...
13 ივნისი, 2002 | № 186

საქართველოს მოქალაქე გიორგი წაქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

(1) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 97–ე მუხლისა და (2) „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 2001 წლის 20 ივნისის 440–ე...
31 მაისი, 2002 | № N 1/4/184

სააქციო საზოგადოება „საქგაზი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს 1999 წლის 16 აპრილის კანონის მე-2¹ მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის პირველ წინადადებასთან...