01 მაისი, 2002 | № 138 171 179

საქართველოს მოქალაქეები – კობა კობახიძე, ირაკლი ლეკვეიშვილი და კობა გოცირიძე საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

(1) საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 25 მარტის №176 ბრძანებულებით დამტკიცებული „მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის დებულების“ მე–10 მუხლის მე–7 პუნქტის...
26 აპრილი, 2002 | № N 1/2/178

საქართველოს მოქალაქე ნანა გოგოჭური საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

(1) „საქართველოს მოსახლეობისათვის ყოფილ სახელმწიფო-კომერციულ ბანკებში ანაბრებზე რიცხული ფულადი სახსრების დაბრუნების მდგომარეობის გაუმჯობესების ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“...
23 აპრილი, 2002 | № 180

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საქართველოს პარლამენტის წინაარმდეგ.

„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის “ა“ და “ბ“ პუნქტები, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი, მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი, მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის...
29 მარტი, 2002 | № 130

საქართველოს მოქალაქე გურამ შამანიდის კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროს წინააღმდეგ.

“ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიიდან შემოყვანილი სატრანსპორტო საშუალებათა ექსპულუატაციის საკითხების მოწესრიგების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა...