28 მაისი, 2019 | № 2/9/1351

ციალა პერტია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1151-ე მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-7 მუხლთან, მე-14 მუხლთან და 21-ე მუხლის პირველ პუნქტთან (2018 წლის 16 დეკემბრამდე მოქმედი...
28 მაისი, 2019 | № 2/10/1395

გიორგი ხორგუაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1336-ე მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან მიმართებით და ამავე კოდექსის 1343-ე მუხლის პირველი...
28 მაისი, 2019 | № 2/8/1317

გივი კაპანაძე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის წინააღმდეგ

„„ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებების ანაზღაურების წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს...
24 მაისი, 2019 | № 1/5/1389

მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მერაბ მიქელაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ა) საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-3 მუხლის 22-ე ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-5 ნაწილის, 57-ე მუხლის პირველი ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტისა და მე-3 ნაწილის...
24 მაისი, 2019 | № 1/4/1350

ლევან ბარამია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ა) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-3 მუხლის მე-2 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-7 მუხლთან, მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტთან, მე-40 მუხლის მე-3 პუნქტთან და...
17 აპრილი, 2019 | № 3/23/1415

გივი იორამაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლისა და 41-ე მუხლის პირველი პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს...
17 აპრილი, 2019 | № 3/22/1414

არჩილ იოსელიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლისა და 41-ე მუხლის პირველი პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს...
17 აპრილი, 2019 | № 3/21/1413

მანანა გაბაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლისა და 41-ე მუხლის პირველი პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს...
17 აპრილი, 2019 | № 3/20/1411

ვახტანგ მეუნარგია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლისა და 41-ე მუხლის პირველი პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს...