17 მაისი, 2017 | № 3/5/883

საქართველოს მოქალაქე ნანა წულაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34-ე მუხლის მე-3 პუნქტის სიტყვების „კონკურსის წესით“ კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის...
17 მაისი, 2017 | № 3/4/862

საქართველოს მოქალაქე ნინო შენგელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 37-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის  მე-14...
21 აპრილი, 2017 | № 1/7/727

საქართველოს მოქალაქე გიორგი სეხნიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ა) საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-3 მუხლის 24-ე ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 85-ე მუხლის მე-3 პუნქტთან მიმართებით; ბ) საქართველოს სისხლის...
19 აპრილი, 2017 | № 1-3/1/858

საქართველოს მოქალაქეები - ლაშა ჩალაძე, გივი კაპანაძე და მარიკა თოდუა საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის წინააღმდეგ

ა) საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 27-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 28-ე, 29-ე მუხლების, „ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე...
07 აპრილი, 2017 | № 1/5/874

თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე მეჰმეთ მეთეჰან ბერქთაშ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 47-ე მუხლის პირველი ნაწილის სიტყვების „სასამართლოს წარუდგენს უტყუარ მტკიცებულებებს“ და ამავე კოდექსის 48-ე მუხლის პირველი...
07 აპრილი, 2017 | № 1/4/870

საქართველოს მოქალაქეები - იმედა ქარქაშაძე, მევლუდ ჯანჯღავა, ხათუნა ჩხაიძე და სხვები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„იურიდიული დახმარების შესახებ“   საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14,...
28 მარტი, 2017 | № 1/6/748

საქართველოს მოქალაქე ალადინ მამედოვი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-9 მუხლის მე-5 პუნქტის, მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის, 27-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 28-ე...
28 მარტი, 2017 | № 3/2/753

საქართველოს მოქალაქე ქართლოს ზაქარეიშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ.

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 69-ე მუხლისა და „საქართველოს სახელმწიფო საშინაო ვალის პრობლემათა შემსწავლელი სახელმწიფო...