27 იანვარი, 2017 | № 2/1/741

საქართველოს მოქალაქე კახაბერ კოღუაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის სიტყვების „უფლება აქვს, შევიდეს მოვალის ბინაში, დაათვალიეროს ყველა სათავსი და...
27 იანვარი, 2017 | № 2/2/749

საქართველოს მოქალაქეები - ეკატერინე აღდგომელაშვილი, ლინა ღვინიანიძე და სოფიკო ვერძეული საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–15 მუხლის  № 45 00; 45 01; 45 02; 45 03; 45 06; 45 08; 45 09; 45 11; 45 12; 45 13...
29 დეკემბერი, 2016 | № 2/11/714

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ტატიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1106-ე მუხლის სიტყვების „ქალისა და მამაკაცის“ კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 36-ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით.
29 დეკემბერი, 2016 | № 2/10/698

ა(ა)იპ „ივერია. ბიზ“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის ა) მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის სიტყვები „გარდა ამ კანონის ... 56-ე ... მუხლებით გათვალისწინებული ნორმებისა“ იმ...
29 დეკემბერი, 2016 | № 2/9/692

საქართველოს მოქალაქე კარლო გოგოტიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის, მე-7 მუხლის, 36-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 41-ე მუხლის...
29 დეკემბერი, 2016 | № 2/8/615

სსიპ „საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესია“ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ.

„საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთი ღონისძიებების...
28 დეკემბერი, 2016 | № 3/7/831

საქართველოს მოქალაქე მანანა ჟორდანია და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„რეფერენდუმის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს...
28 დეკემბერი, 2016 | № 3/6/751

საქართველოს მოქალაქე მერი ფოლოდაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მე-12 მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტების (2011 წლის 27 დეკემბრის...
28 დეკემბერი, 2016 | № 3/5/712

საქართველოს მოქალაქე მაკა გველესიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის მე-8 პუნქტისა და „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34-ე მუხლის...