22 დეკემბერი, 2016 | № 1/16/770

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ა) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45-ე მუხლის  სიტყვების „... ან, გამონაკლის შემთხვევაში, თუ საქმის გარემოებებისა და დამრღვევის პიროვნების...
20 დეკემბერი, 2016 | № 1/15/713

საქართველოს მოქალაქე ლევან მამალაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 292-ე მუხლის მე-3 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-13 მუხლის პირველ პუნქტთან, მე-14 მუხლთან, 39-ე მუხლთან და...
20 დეკემბერი, 2016 | № 1/14/651

საქართველოს მოქალაქეები - ვალერიან გელბახიანი და ვასილ პატარქალიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 329-ე მუხლის 31 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან, 42-ე მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებთან და 89-ე მუხლის...
25 ნოემბერი, 2016 | № 1/13/711

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 255-ე მუხლის პირველი ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 23-ე მუხლის მე-3 პუნქტთან და  მე-40 მუხლის მე-2 პუნქტთან ...
25 ნოემბერი, 2016 | № 1/11/718

საქართველოს მოქალაქე არჩილ ამაშუკელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლის იმ ნორმატიული შინაარსის კონსტიტუციურობა, რომელიც ითვალისწინებს სისხლისსამართლებრივი სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის...
25 ნოემბერი, 2016 | № 1/10/705

საქართველოს მოქალაქეები - ნატალია დვალი, ნინო დანელია და გიორგი მელაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის (№833-რს;12/07/2013, ვებგვერდი, 25/07/2013) მე-2 მუხლის 31...
25 ნოემბერი, 2016 | № 1/9/664

ა(ა)იპ „ქართული ღია წრე“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„სახელწიფო ბაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის, მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-5 მუხლის პირველი  პუნქტის „ლ“, „ჟ“,...
25 ნოემბერი, 2016 | № 1/12/814

უცხოური საწარმოს ფილიალი „ბრითიშ ამერიქან ტობაკო ჯორჯიან ლიმიტედის საქართველოს, თბილისის წარმომადგენლობა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის სიტყვების  „ან თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად“...
25 ნოემბერი, 2016 | № 1/11/718

საქართველოს მოქალაქე არჩილ ამაშუკელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლის იმ ნორმატიული შინაარსის კონსტიტუციურობა, რომელიც ითვალისწინებს სისხლისსამართლებრივი სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის...