11 ნოემბერი, 2016 | № 1-3/5/707

საქართველოს მოქალაქეები - ილია კოკაია და გიორგი კაპანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 54-ე მუხლის სიტყვების „ეწინააღმდეგება საჯარო წესრიგს ან ზნეობის ნორმებს“ კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-7, მე-16 მუხლებთან...
11 ნოემბერი, 2016 | № 1/8/669

ა(ა)იპ „საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია“ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ.

„პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო...
11 ნოემბერი, 2016 | № 1/7/662

საქართველოს მოქალაქე სტეფანე კვირკვაია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წინააღმდეგ.

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-80 მუხლის მე-4 პუნქტის, 801 მუხლის მე-4 პუნქტისა და 81-ე მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14...
10 ნოემბერი, 2016 | № 1-3/3/744

საქართველოს მოქალაქე ნათელა ჯაშიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14...
10 ნოემბერი, 2016 | № 1-3/1/600

საქართველოს მოქალაქე კახა კუკავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 134-ე მუხლის პირველი პუნქტის სიტყვების  „და საქართველოში მუდმივად უცხოვრია ... მათ შორის,...
10 ნოემბერი, 2016 | № 1-3/2/660

საქართველოს მოქალაქე საბა სუთიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.გ.“ ქვეპუნქტის, 26-ე მუხლის...
10 ნოემბერი, 2016 | № 1-3/4/754

საქართველოს მოქალაქეები - კონსტანტინე კანდელაკი და გიორგი აბულაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

ა) კონსტანტინე კანდელაკის მოთხოვნის ნაწილში-  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“...
29 სექტემბერი, 2016 | № 3/3/ 685, 686, 687, 688, 689, 736, 737, 758, 793,

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინებები საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის (1998 წლის 20 თებერვლის კანონი) მე-10 მუხლის მე-3 ნაწილის კონსტიტუციურობის თაობაზე.

1) №685 კონსტიტუციურ წარდგინებაზე - საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის (1998 წლის 20 თებერვლის კანონი) მე-10 მუხლის მე-3 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს...