07 მარტი, 2019 | № 2/2/1319

ნანა ბუაძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

„ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 ივნისის №274 დადგენილების №1 დანართის...
28 თებერვალი, 2019 | № 1/1/1334

ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ

საქმეზე „ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი  საბჭოს წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1334) მოსარჩელე...
07 თებერვალი, 2019 | № 2/1/1322

ნიკოლოზ ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ა) საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-19 მუხლის მე-2 ნაწილისა და 93-ე მუხლის პირველი ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-7 მუხლთან (2018 წლის 16...
07 დეკემბერი, 2018 | № 3/10/1267,1268

საბერძნეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები - პროკოპი სავვიდი და დიანა შამანიდი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის 33 პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველ და...
06 დეკემბერი, 2018 | № 1/12/1310

შპს „ნავთლუღი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-10  პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავთან მიმართებით
06 დეკემბერი, 2018 | № 1/11/1302

საქართველოს მოქალაქე კობა კობახიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ა) საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 56-ე მუხლის მე-5 ნაწილის მე-3 წინადადებისა და 168-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მე-2 წინადადების კონსტიტუციურობა საქართველოს...
06 დეკემბერი, 2018 | № 1/10/1290

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის, 25-ე მუხლის პირველი ნაწილის მე-2 წინადადების, 32-ე მუხლის, 45-ე...
19 ნოემბერი, 2018 | № 1/1/1267,1268

საბერძნეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები - პროკოპი სავვიდი და დიანა შამანიდი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის 33 პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველ და...
19 ოქტომბერი, 2018 | № 1/9/1336

ააიპ „წყლის მრეწველთა ექსპორტიორ-იმპორტიორთა და ბიზნესოპერატორთა ასოციაცია“ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ.

„დაფასოებული ნატურალური მინერალური წყლისა და წყაროს წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბრის №719 დადგენილებით...