19 ნოემბერი, 1996 | № N1/4/11

მოქალაქე ნოდარ ჭანკოტაძის კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ

“პრივატიზაციის პროცესის მოწესრიგებისა და დაჩქარების ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ” საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის 1994 წლის 29 მაისის N178 ბრძანებულებით დამტკიცებული...
06 ნოემბერი, 1996 | № 9/1

იოსებ ბიბილური საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს წინააღმდეგ

საქართველოს ქონების მართვის სამინისტროს 1996 წლის 31 ივლისის #1-3/407 ბრძანების “სახელმწიფო ქონების მართვის ხაშურის რაიონული განყოფილების კომპლექსური შემოწმების შედეგების შესახებ”...
18 ოქტომბერი, 1996 | № 3

ალექსანდრე დანელია და გიორგი ცომაია საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის 1994 წლის 24 ივნისის #394 დადგენილებით დამტკიცებული დროებითი დებულების “საქართველოს რესპუბლიკის მმართველობის ორგანოებში, საწარმოებში,...
16 ოქტომბერი, 1996 | № 7/1

საქართველოს მოქალაქემ თენგიზ სუდაძე ქ. ფოთის მერიის წინააღმდეგ

ქ. ფოთის მერიის 1996 წლის 9 აგვისტოს №452 განკარგულების “ქ. ფოთის სამეგრელოს ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე ნავთობგადამტვირთავი ტერმინალის მშენებლობის კანონიერების შესახებ”...
08 ოქტომბერი, 1996 | № N1/1/3

მოქალაქე ლუდმილა ბელიაევას სარჩელი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს წინააღმდეგ

“აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახელმწიფო ორგანიზაციების და დაწესებულებების ობიექტების იჯარაზე გადაცემის საქმეში გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესახებ” აჭარის ავტონომიური...
27 სექტემბერი, 1996 | № N1/2/6

მოქალაქე ილია ანდრიაძისა და მოქალაქე გურამ ცენტერაძის სარჩელზე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

“საქართველოს რესპუბლიკაში საარბიტრაჟო სასამართლოს შესახებ” საქართველოს 1991 წლის 23 აპრილის კანონისა და საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს 1980 წლის 5 ივნისის N440 დადგენილების –...
16 სექტემბერი, 1996 | № 1

დავით ბაბილოძე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წინააღმდეგ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს არჩევნების დანიშვნის კონსტიტუციურობის საკითხი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბჭოს...