27 სექტემბერი, 1996 | № N1/2/6

მოქალაქე ილია ანდრიაძისა და მოქალაქე გურამ ცენტერაძის სარჩელზე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

“საქართველოს რესპუბლიკაში საარბიტრაჟო სასამართლოს შესახებ” საქართველოს 1991 წლის 23 აპრილის კანონისა და საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს 1980 წლის 5 ივნისის N440 დადგენილების –...
16 სექტემბერი, 1996 | № 1

დავით ბაბილოძე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წინააღმდეგ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს არჩევნების დანიშვნის კონსტიტუციურობის საკითხი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბჭოს...