23 მარტი, 2018 | № 2/8/881

საქართველოს მოქალაქე ანა მაისურაძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

„სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური პაკეტის გაცემის წესის და...
22 თებერვალი, 2018 | № 2/6/1254

საქართველოს მოქალაქე დავით ცისკარაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 188-ე მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლთან, მე-17 მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან, მე-18 მუხლის პირველ პუნქტთან და...
22 თებერვალი, 2018 | № 2/7/1258

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ვაშაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან მიმართებით.
22 თებერვალი, 2018 | № 2/5/1249

ერაყის რესპუბლიკის მოქალაქეები შეჰაბ აჰმედ ჰამუდი ჰამუდი და აჰმედ შეჰაბ აჰმედ აჰმედ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

,,საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 57-ე მუხლის „ბ“ და „ზ“ ქვეპუნქტების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 22-ე მუხლის მე-2...
22 თებერვალი, 2018 | № 2/4/1240

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს  კანონის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და...
22 თებერვალი, 2018 | № 2/3/1227

საქართველოს მოქალაქეები - თორნიკე ართქმელაძე და ალექსანდრე ციცვიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის სიტყვების „მეურვე გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისას არის...
22 თებერვალი, 2018 | № 2/2/821

საქართველოს მოქალაქე ნიკოლოზ ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 219-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-40 მუხლის მე-3 პუნქტთან და 42-ე...
22 თებერვალი, 2018 | № 2/1/760

საქართველოს მოქალაქეები - ვილენი ალავიძე, თენგიზ უჩანეიშვილი, ირაკლი მოწერელია და სხვები (სულ 52 მოსარჩელე) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის...
28 დეკემბერი, 2017 | № 2/22/930

საქართველოს მოქალაქე ანა ჯალაღონია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის მე-2 პუნქტისა და მე-5 პუნქტის მე-2 წინადადების, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის...