21 მარტი, 2019 | № 2/6/1381

ააიპ „ვეტერანების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ეროვნულ უმცირესობათა, ლტოლვილთა (იძულებით გადაადგილებულთა) საზოგადოება გუშაგი“ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ.

„სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილებით დამტკიცებული „საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის ოდენობის, მისი...
21 მარტი, 2019 | № 2/5/1327

„შპს დუთი ფრი ჯორჯია“ და „შპს დუთი ფრი გლობალი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტის სიტყვის „აეროპორტში“ და „ნ“ ქვეპუნქტის...
21 მარტი, 2019 | № 2/4/1308

მელს ბდოიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ქ“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან (2018 წლის 16 დეკემბრამდე მოქმედი...
07 მარტი, 2019 | № 2/3/1339

ოთარ ჯიქია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის საქართველოს მიწის გამოყენებისა და დაცვის სახელმწიფო კომისიის „ორგანიზაციებისა და საწარმოებისათვის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით მიწის...
07 მარტი, 2019 | № 2/2/1319

ნანა ბუაძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

„ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 ივნისის №274 დადგენილების №1 დანართის...
28 თებერვალი, 2019 | № 1/1/1334

ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ

საქმეზე „ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი  საბჭოს წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1334) მოსარჩელე...
07 თებერვალი, 2019 | № 2/1/1322

ნიკოლოზ ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ა) საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-19 მუხლის მე-2 ნაწილისა და 93-ე მუხლის პირველი ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-7 მუხლთან (2018 წლის 16...
07 დეკემბერი, 2018 | № 3/10/1267,1268

საბერძნეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები - პროკოპი სავვიდი და დიანა შამანიდი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის 33 პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველ და...
06 დეკემბერი, 2018 | № 1/12/1310

შპს „ნავთლუღი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-10  პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავთან მიმართებით