ახალი ამბები

08 აპრილი, 2019

საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაცია გერმანიაში გაემგზავრა

ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართება გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებში, მონაცემთა დაცვისა და საინფორმაციო უსაფრთხოების ფედერალური რწმუნებულის ბიუროში, ფედერალურ კრიმინალურ სამსახურში, ფედერალური ბუნდესტაგის იურიდიულ კომიტეტსა და G10 კომისიაში, ასევე, ბერლინის საკონსტიტუციო სასამართლოში.

03 აპრილი, 2019

„ბადრი ბეჟანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

კონსტიტუციური სარჩელით სადავოდ გამხდარი ნორმის თანახმად, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში განხორციელებული ზემოთხსენებული ცვლილების მოქმედება არ ვრცელდება მის ამოქმედებამდე ჩადენილ ქმედებაზე.

02 აპრილი, 2019

„გიორგი ბერუაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1289)

სადავო ნორმის თანახმად, სისხლისსამართლებრივ დანაშაულს წარმოადგენს არასრულწლოვანის დაყოლიება ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაზე.

28 მარტი, 2019

„საქართველოს მოქალაქე გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №926)

მოსარჩელე სადავოდ ხდის რეგულაციას, რომელიც სისხლის სამართლის წესით დასჯად ქმედებად აცხადებს პორნოგრაფიული ნაწარმოების, ნაბეჭდი გამოცემის, გამოსახულების ან პორნოგრაფიული ხასიათის სხვა საგნის უკანონო გავრცელებას ან რეკლამირებას, აგრეთვე ასეთი საგნით ვაჭრობას ან/და შენახვას მისი გაყიდვის ან გავრცელების მიზნით.

27 მარტი, 2019

არსებითი განხილვა საქმეზე „კონსტანტინე გამსახურდია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1312)

სადავოდ გამხდარი ნორმის თანახმად, დაზარალებულს უფლება აქვს გაეცნოს სისხლის სამართლის საქმის მასალებს, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება გამოძიების ინტერესებს.

21 მარტი, 2019

„თამაზ მეჭიაური საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1298 და №1313)

მოსარჩელის მტკიცებით, ნორმები უშვებს  მუნიციპალიტეტის პირდაპირი გზით არჩეული მერის დაუსაბუთებლად გათავისუფლებას, რაც ეწინააღმდეგება სახელმწიფო სამსახურში საქმიანობის განხორციელების კონსტიტუციურ უფლებას.

18 მარტი, 2019

არსებითი განხილვა საქმეზე „გიორგი ლაბაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

სადავო ნორმის მიხედვით, პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაციისათვის სავალდებულოა პარტიის არანაკლებ 1000 წევრის სიის წარდგენა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.

06 მარტი, 2019

განმწესრიგებელი სხდომა №1384 და №1393 კონსტიტუციურ სარჩელებზე

სადავოდ გამხდარი ნორმები ითვალისწინებს დაგროვებით საპენსიო სქემაში დასაქმებულთა სავალდებულო მონაწილეობას და განსაზღვრავს სქემის ფარგლებში დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელი შენატანების ოდენობას.