ახალი ამბები

23 აპრილი, 2019

აშშ-ს ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ვიზიტი საკონსტიტუციო სასამართლოში

შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობას, საკონსტიტუციო სამართალწარმოების პრაქტიკულ ასპექტებსა და სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს.

18 აპრილი, 2019

შპს „სკს“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა №655 კონსტიტუციური სარჩელი და არაკონსტიტუციურად მიიჩნია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ორგანოებს და სხვა სუბიექტებს, რომლებიც საბიუჯეტო სახსრებით ფინანსდებიან, ეძლეოდათ შესაძლებლობა, საფოსტო და საკურიერო მომსახურება შეესყიდათ მხოლოდ შპს „საქართველოს ფოსტისგან“ სახელმწიფო შესყიდვების მიმართ დადგენილი პროცედურული მოთხოვნების გვერდის ავლით.

18 აპრილი, 2019

„შპს „ტიფლისი 777“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1250)

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა შპს „ტიფლისი 777-ის“ კონსტიტუციური სარჩელი და არაკონსტიტუციურად ცნო „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ნორმა, რომელიც ადგენდა მოვალის ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევას იმ შემთხვევაში, როდესაც გაკოტრების საქმის წარმოების ფარგლებში ქონების ან ამ ქონების ნაწილის რეალიზაცია ვერ განხორციელდა სამი აუქციონის შემდგომ და მისი საკუთრებაში მიღების სურვილი არ გამოთქვა არცერთმა კრედიტორმა. 

18 აპრილი, 2019

ირაკლი ხვედელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა №1263 კონსტიტუციური სარჩელი და არაკონსტიტუციურად ცნო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ნორმა, რომლის თანახმადაც, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილება სააპელაციო სასამართლოში შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოტანიდან 10 დღის ვადაში.

16 აპრილი, 2019

„საქართველოს მოქალაქე ალექსანდრე მელქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N813).

მოსარჩელე აღნიშნავს, რომ საცხოვრებელი ადგილის არქონის გამო ვერ ახერხებს ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრაციას და, შესაბამისად, ვერ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში.

16 აპრილი, 2019

„თამაზ მეჭიაური საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1298 და №1313)

მოსარჩელის მტკიცებით, ნორმები უშვებს  მუნიციპალიტეტის პირდაპირი გზით არჩეული მერის დაუსაბუთებლად გათავისუფლებას, რაც ეწინააღმდეგება სახელმწიფო სამსახურში საქმიანობის განხორციელების კონსტიტუციურ უფლებას.

15 აპრილი, 2019

საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს მოქალაქეები - ავთანდილ ბარამიძე, გივი მითაიშვილი, ნუგზარ სოლომონიძე და სხვები (სულ 326 კონსტიტუციური სარჩელი) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

მოსარჩელეთა მტკიცებით, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების მიზნით, სატელეფონო და ინტერნეტკომუნიკაციაზე პირდაპირი წვდომა, ისევე, როგორც მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირებისა და შენახვის შესაძლებლობა არ უნდა ჰქონდეს ამგვარი მონაცემების შეგროვებაზე პროფესიულად დაინტერესებულ ორგანოს.

08 აპრილი, 2019

საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაცია გერმანიაში გაემგზავრა

ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართება გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებში, მონაცემთა დაცვისა და საინფორმაციო უსაფრთხოების ფედერალური რწმუნებულის ბიუროში, ფედერალურ კრიმინალურ სამსახურში, ფედერალური ბუნდესტაგის იურიდიულ კომიტეტსა და G10 კომისიაში, ასევე, ბერლინის საკონსტიტუციო სასამართლოში.

03 აპრილი, 2019

„ბადრი ბეჟანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

კონსტიტუციური სარჩელით სადავოდ გამხდარი ნორმის თანახმად, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში განხორციელებული ზემოთხსენებული ცვლილების მოქმედება არ ვრცელდება მის ამოქმედებამდე ჩადენილ ქმედებაზე.