ახალი ამბები

23 მაისი, 2019

ლევან ალაფიშვილი საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

გასაჩივრებული რეგულაცია ითვალისწინებს აკრედიტაციის ცენტრის მიერ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის ან/და მათი ფილიალებისათვის გაწეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის წესს.

22 მაისი, 2019

საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის პრაქტიკა ვენეციის კომისიის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების კრებულში მოექცა

ნიშანდობლივია, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ვენეციის კომისიას შორის მჭიდრო თანამშრომლობას მრავალწლიანი ისტორია აქვს. ხსენებული თანამშრომლობის ფარგლებში საკონსტიტუციო სასამართლო მისი გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაციას პერიოდულად აწვდის ვენეციის კომისიას, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო, დიპლომატიურ და ადგილობრივ ორგანიზაციებს.

22 მაისი, 2019

ააიპ „ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის“ და შპს „ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №1358)

მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ სადავო ნორმა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ საზოგადოებრივ მაუწყებელს პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს სარეკლამო ბაზარზე არსებულ სხვა მაუწყებლებთან მიმართებით, რამდენადაც მისი საქმიანობა არ არის დამოკიდებული კომერციულ შემოსავალზე და ფინანსური ზარალის მიღების გარეშე შეუძლია სარეკლამო ბაზარზე მომხმარებლისათვის ნებისმიერი, მათ შორის, სიმბოლური ფასის შეთავაზება

21 მაისი, 2019

„ააიპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1334)

მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრებაზე დასწრება წარმოადგენს საჯარო ინტერესის საგანს, სადავო ნორმით კი ირღვევა დაინტერესებული პირების უფლება, მიიღონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ წარსდგა მოსამართლეობის თითოეული კანდიდატი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინაშე.

23 აპრილი, 2019

აშშ-ს ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ვიზიტი საკონსტიტუციო სასამართლოში

შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობას, საკონსტიტუციო სამართალწარმოების პრაქტიკულ ასპექტებსა და სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს.

18 აპრილი, 2019

შპს „სკს“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა №655 კონსტიტუციური სარჩელი და არაკონსტიტუციურად მიიჩნია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ორგანოებს და სხვა სუბიექტებს, რომლებიც საბიუჯეტო სახსრებით ფინანსდებიან, ეძლეოდათ შესაძლებლობა, საფოსტო და საკურიერო მომსახურება შეესყიდათ მხოლოდ შპს „საქართველოს ფოსტისგან“ სახელმწიფო შესყიდვების მიმართ დადგენილი პროცედურული მოთხოვნების გვერდის ავლით.