ახალი ამბები

13 აპრილი, 2016

ა.წ. 14 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N667 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ. 14 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება N667 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

13 აპრილი, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს №633 და №634 კონსტიტუციურ წარდგინებებზე

საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის მე-5 პუნქტის მიხედვით, თუკი კანონი აუქმებს ან ამსუბუქებს პირის პასუხისმგებლობას, მას უნდა მიენიჭოს უკუძალა.

13 აპრილი, 2016

საქართველოს მოქალაქეების - მთვარისა კევლიშვილის, ნაზი დოთიაშვილისა და მარინა გლოველის კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

მოსარჩელეები მიიჩნევენ, რომ სადავო ნორმები ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან და 42-ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით.

12 აპრილი, 2016

ა.წ. 13 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 717-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ. 13 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 717-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

12 აპრილი, 2016

„შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ და „შპს ტელეკომპანია საქართველო“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

მოსარჩელე მხარის აზრით, სადავო ნორმები არღვევს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას

08 აპრილი, 2016

ა.წ. 12 აპრილს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N678 და N719 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა.

ა.წ.  12 აპრილს  10:30 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N678 და N719 კონსტიტუციური სარჩელების  არსებითი განხილვა.

31 მარტი, 2016

გიორგი პაპუაშვილი ევროპარლამენტის წევრებს შეხვდა

მხარეებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებებზე ისაუბრეს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პროცესში.

30 მარტი, 2016

4 - 22 მარტს შემოსული სარჩელები

4 - 22 მარტს შემოსული სარჩელები