ახალი ამბები

20 ნოემბერი, 2015

ა.წ. 24 ნოემბერს 13:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N631 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  24 ნოემბერს  13:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N631 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა (მოსარჩელე -  თეიმურაზ ჯანაშია,გიული ალასანია; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი -  „სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის“ 151-ე მუხლის პირველი ნაწილის პირველი წინადადება, 154-ე მუხლის მე-2 ნაწილის პირველი და მეორე წინადადება).