ბროშურა «როგორ მივმართოთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს”. ბროშურა ეხება შემდეგ საკითხებს: «საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებანი, ორგანიზაციები, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლოს და მიმართვის ფორმები, მხარეები საკონსტიტუციო სამართალწარმოებაში”. წინამდებარე ბროშურა განკუთვნილია იმ პირებისათვის, რომლებსაც სურთ მიმართონ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ასევე იმ პირებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობით.