საქართველოს კონსტიტუცია და კანონმდებლობა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ - ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე (2002 წლის 6 ნოემბრის მდგომარეობით). კრებულში, საქართველოს კონსტიტუციასთან ერთად, შესულია "საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონი "საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ” და "საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს .