საქართველოს კონსტიტუცია - ქართულ, რუსულ, ინგლისურ და გერმანულ ენებზე (1996 წლის 7 ივნისის მდგომარეობით). კონსტიტუციის ტექსტს წინ უძღვის შესავალი სტატია, სადაც გაანალიზებულია საქართველოს კონსტიტუციური განვითარების სტადიები XX საუკუნის 80-იანი წლების დამლევიდან 90-იანი წლების პირველი ნახევრის ჩათვლით, აღწერილია საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციის მიღების ძირითადი ეტაპები.