სტატისტიკური მონაცემები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის თაობაზე 2005 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით – "კონსტიტუციური მართლმსაჯულება საქართველოში» (ქართულ და ინგლისურ ენებზე). წინამდებარე გამოცემაში მოცემულია სტატისტიკური მონაცემები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 1996-2004 წლებში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. ასევე მითითებულია იმ ორგანიზაციების საქმიანობა, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს, ნორმატიული აქტების გასაჩივრების სიხშირე, ინფორმაცია კონსტიტუციური სარჩელებისა და წარდგინებების თაობაზე განმწესრიგებელი სხდომების მიხედვით, ასევე საქმეების არსებითი განხილვის შედეგები.