სხდომები

21 ივლისი, 2017

2017 წლის 22 ივლისს 12:00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება შპს „გიგანტი სექიურითისა“ და შპს „იუნაითედ სექურითის“ კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N747) საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ

დავის საგანი: „კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2005 წლის 23 მარტის №266 ბრძანების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით

20 ივლისი, 2017

2017 წლის 21 ივლისს 16:00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N745) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

დავის საგანი: „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის 231 მუხლის მე-9 პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან და 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით

19 ივლისი, 2017

2017 წლის 20 ივლისს 11:00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება სსიპ „სრულიად საქართველოს მუსლიმთა უმაღლესი სასულიერო სამმართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N750) საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

2017 წლის 20 ივნისს 11:00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება სსიპ „სრულიად საქართველოს მუსლიმთა უმაღლესი სასულიერო სამმართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N750) საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

13 ივლისი, 2017

საქართველოს მოქალაქეები თამარ სადრაძე და ემზარ პაქსაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია

12 ივლისი, 2017

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს არსებითად განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია.

11 ივლისი, 2017

სსიპ „საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესია”, ააიპ „საქართველოს სიცოცხლის სიტყვის ეკლესია”, სსიპ „ქრისტეს ეკლესია”, სსიპ „საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესია”, ააიპ „მეშვიდე დღის ქრისტიან - ადვენტისტთა ეკლესიის ტრანსკავკასიური იუნიონი”, სსიპ „ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაცია”, ააიპ „ქართველ მუსლიმთა კავშირი”, სსიპ „წმინდა სამების ეკლესია” საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

დავის საგანი: საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ” ქვეპუნქტის სიტყვების “საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით” კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან მიმართებით.