სხდომები

09 მაისი, 2017

ა.წ. 10 მაისს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N821 კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  10  მაისს  14:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N821 კონსტიტუციური სარჩელის  განმწესრიგებელი  სხდომა

09 მაისი, 2017

ა.წ. 10 მაისს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N861 კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  10  მაისს  10:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N861 კონსტიტუციური სარჩელის  განმწესრიგებელი სხდომა

08 მაისი, 2017

ა.წ. 9 მაისს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N756 კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  9  მაისს  14:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N756 კონსტიტუციური სარჩელის  განმწესრიგებელი  სხდომა

08 მაისი, 2017

ა.წ. 9 მაისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N760 კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  9  მაისს  11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N760 კონსტიტუციური სარჩელის  განმწესრიგებელი სხდომა

08 მაისი, 2017

ა.წ. 8 მაისს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N743 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  8  მაისს  14:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N743 კონსტიტუციური სარჩელის  არსებითი განხილვა

08 მაისი, 2017

ა.წ. 8 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N665,683 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა

ა.წ.  8  მაისს  12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N665,683  კონსტიტუციური სარჩელების  არსებითი განხილვა.

04 მაისი, 2017

ხვალ 5 მაისს 10:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება N696 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვის სხდომა

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის  მე-3 ნაწილის იმ ნორმატიული შინაარსის კონსტიტუციურობა, რომელიც ითვალისწინებს სისხლისსამართლებრივი სასჯელის სახით ხუთიდან რვა წლამდე თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების შესაძლებლობას „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის დანართი №2-ის 33-ე ჰორიზონტალურ გრაფაში განსაზღვრული ნარკოტიკული საშუალება - დეზომორფინის დიდი ოდენობით  პირადი მოხმარების მიზნისთვის დამზადება, შეძენა, შენახვისთვის, საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით 

03 მაისი, 2017

2017 წლის 4 მაისს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება საქართველოს სახალხო დამცველის კონსტიტუციური სარჩელის N770 არსებითი განხილვის სხდომა

ა) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45-ე მუხლის  სიტყვების „...ან, გამონაკლის შემთხვევაში, თუ საქმის გარემოებებისა და დამრღვევის პიროვნების გათვალისწინებით ამ ზომის გამოყენება არასაკმარისად იქნება მიჩნეული, – ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით“, კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან მიმართებით. ბ) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლის სიტყვების „ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე“ კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის  მე-17 მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან მიმართებით.

02 მაისი, 2017

ა.წ. 3 მაისს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N781 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

მოსარჩელე - ზაქარია ყიფშიძე; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი; დავის საგანი - „საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის სიტყვები