სხდომები

05 მარტი, 2019

„შპს „სტერეო+“, ლუკა, სევერინი, ლაშა ზილფიმიანი და რობერტ ხახალევი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“

სადავოდ გამხდარი ნორმები მაუწყებლის წილის იძულებით აუქციონზე გასხვისების შემთხვევაში მისი შეძენის შესაძლებლობას აძლევს ნებისმიერ პირს, მათ შორის, ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანიას.

04 მარტი, 2019

განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „იზოლდა რჩეულიშვილი, მანია ოსიტაშვილი და მანილა ზიროვა საქართველო მთავრობის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №884 და №1210)

სადავო ნორმები განსაზღვრავს საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით დახმარების მიმღებ პირთა წრეს.

26 თებერვალი, 2019

„ააიპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1334)

სადავო ნორმის შესაბამისად, მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება ტარდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დახურულ სხდომაზე.

26 თებერვალი, 2019

„საქართველოს მოქალაქე გიორგი ცერცვაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1330)

სადავო ნორმა განსაზღვრავს მთავარი პროკურორის უფლებამოსილებას, ერთი საგამოძიებო ორგანოდან ამოიღოს საქმე და გამოსაძიებლად გადასცეს სხვა საგამოძიებო ორგანოს. 

12 თებერვალი, 2019

საქართველოს მოქალაქეები - გურამ იმნაძე და მარიამ ბეგაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

მოსარჩელე მხარე აღნიშნავს, რომ სპეციალური საპოლიციო კონტროლის განხორციელებისას პირადი ცხოვრების უფლებაში ჩარევა ხდება სასამართლო კონტროლის გარეშე, რაც წინააღმდეგობაშია ამ უფლების შეზღუდვის კონსტიტუციით დადგენილ ფორმალურ მოთხოვნებთან

07 თებერვალი, 2019

საოქმო ჩანაწერი საქმეზე „„შპს სტერეო+“, ლუკა სევერინი, ლაშა ზილფიმიანი, რობერტ ხახალევი და დავით ზილფიმიანი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“

საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო „შპს სტერეო+“-ის, ლუკა სევერინის, ლაშა ზილფიმიანის და რობერტ ხახალევის კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის №1311).