სხდომები

25 სექტემბერი, 2018

2018 წლის 26 სექტემბერს, 11:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება საქმის, „საქართველოს მოქალაქეები - ზურაბ იჩქიტიძე, ილია ჭუმბაძე, ხათუნა გრიგალაშვილი, გიორგი მამუკელაშვილი, თეონა კახიანი და ნათია კახაძე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის წინააღმდეგ“, განმწესრიგებელი სხდომა (კონსტიტუციური სარჩელი №1294).

მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ დამატებითი დიპლომის შემდგომი განათლების კურსის გავლის ვალდებულება მათ განსხვავებულ მდგომარეობაში აყენებს იმ პირებთან მიმართებით, რომლებსაც ასეთი ვალდებულება არ აქვთ და, შესაბამისად, ეწინააღმდეგება თანასწორობის უფლებას. 

29 ივლისი, 2018

საბერძნეთის მოქალაქეები - პროკოპი სავვიდი და დიანა შამანიდი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

№1267 და №1268 კონსტიტუციურ სარჩელებს განიხილავს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია

25 ივლისი, 2018

„საქართველოს მოქალაქე ნანა ბუაძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“

სადავო ნორმით ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში დადგინდა სანიტარული დაცვის სამი ზონა, მათ შორის, მკაცრი რეჟიმის ზონა. გასაჩივრებული ნორმის თანახმად, აღნიშნულ ზონაში აკრძალულია რიგი სამუშაოებისა და მშენებლობების განხორციელება.