სხდომები

29 ივლისი, 2018

საბერძნეთის მოქალაქეები - პროკოპი სავვიდი და დიანა შამანიდი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

№1267 და №1268 კონსტიტუციურ სარჩელებს განიხილავს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია

25 ივლისი, 2018

„საქართველოს მოქალაქე ნანა ბუაძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“

სადავო ნორმით ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში დადგინდა სანიტარული დაცვის სამი ზონა, მათ შორის, მკაცრი რეჟიმის ზონა. გასაჩივრებული ნორმის თანახმად, აღნიშნულ ზონაში აკრძალულია რიგი სამუშაოებისა და მშენებლობების განხორციელება.

02 ივლისი, 2018

საქართველოს მოქალაქეები - ნიკოლოზ ნინოშვილი, ლევან ჩაჩანიძე და მაია კანაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია