სხდომები

29 სექტემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე თამარ თანდაშვილი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

საქმეს განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგია

19 სექტემბერი, 2017

2017 წლის 20 სექტემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება №702 კონსტიტუციური სარჩელი

მოსარჩელეები არაკონსტიტუციურად მიიჩნევენ „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ რეგულაციას, რომელიც ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებლისთვის 3 წლის ვადით, ხოლო ნარკოტიკული საქმიანობის ხელშემწყობის ან ამგვარი საშუალების გავრცელების ხელშემწყობი პირისთვის 5 წლის ვადით, სანქციის სახით, დამატებით ითვალისწინებს გარკვეული უფლებების ავტომატურად ჩამორთმევას.

18 სექტემბერი, 2017

2017 წლის 19 სექტემბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება ააიპ ,,ფრემას" კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N734) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2017 წლის 19 სექტემბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება ააიპ ,,ფრემას" კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N734) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

10 სექტემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
06 სექტემბერი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება საქართველოს სახალხო დამცველის, საქართველოს მოქალაქეების - ავთანდილ ბარამიძის, გივი მითაიშვილის, ნუგზარ სოლომონიძის და სხვების (სულ 326 სარჩელი) კონსტიტუციური სარჩელების განმწესრიგებელი სხდომა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2017 წლის 7 სექტემბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება საქართველოს სახალხო დამცველის, საქართველოს მოქალაქეების - ავთანდილ ბარამიძის, გივი მითაიშვილის, ნუგზარ სოლომონიძის და სხვების (სულ 326 სარჩელი) კონსტიტუციური სარჩელების ზეპირი განხილვა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

24 ივლისი, 2017

უცხო ქვეყნის საწარმოს „ბრითიშ ამერიქან ტობაკო ჯორჯია ლიმიტედ“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

დავის საგანი: „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის სიტყვების  „ან თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად“ კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით.