01. საქართველოს პრეზიდენტი

02. საქართველოს პარლამენტი

03.  საქართველოს მთავრობა

04. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

05.  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

06. საქართველოს უზენაესი სასამართლო

07. საერთო სასამართლოები

08. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

09. ეროვნული უშიშროების საბჭო

10. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

11. საქართველოს სახალხო დამცველი 

12. საქართველოს ეროვნული ბანკი

13. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

14. საქართველოს გაეროს ასოციაცია -- ინტერნეტ ჟურნალი

15. ქართული რესურსები

16. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

17. საქართველო დღეს

18. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

19. თბილისის საქალაქო სასამართლო

20. საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია