თავმჯდომარის ბიურო

სახელი, გვარი

თანამდებობა

ალექსანდრე ჭაბუკიანი

ბიუროს უფროსი

ნიკოლოზ ხიბაია

მთავარი სპეციალისტი

თამარ ჭარბაძე

მთავარი სპეციალისტი