ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

სახელი, გვარი

თანამდებობა

თეონა კეკუსანძე

დეპარტამენტის უფროსი

მარიამ ბარამიძე

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი მრჩეველი