პროტოკოლისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

პროტოკოლისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

სახელი, გვარი

თანამდებობა

გიორგი ლომთაძე

დეპარტამენტის უფროსი

თამარ მჟავანაძე

მთავარი სპეციალისტი

ნათია ვასაძე

მთავარი სპეციალისტი