მანდატურის სამსახური

მანდატურის სამსახური

სახელი, გვარი

თანამდებობა

ზვიად ჭრიკიშვილი

სამსახურის უფროსი

ბექა ფურცხვანიძე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

ირაკლი მაჭუტაძე

ცვლის უფროსი

გრიგოლ გურული

ცვლის უფროსი

ზაზა კოჩალიძე

ცვლის უფროსი

ვაჟა ზოიძე

მანდატური

გოჩა ბოლქვაძე

მანდატური

ვახტანგ მშვიდობაძე

მანდატური

ბადრი კონცელიძე

მანდატური

ხათუნა დოლიძე

მანდატური

ზვიად ტუღუში

მანდატური

მანუჩარ ჯაბნიძე

მანდატური