საორგანიზაციო დეპარტამენტი

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

გვარი

სახელი

თანამდებობა

ბაგაშვილი

ლიანა

დეპარტამენტის უფროსი

კვირკვაია

ზურაბ

უფროსი მრჩეველი

რევაზიშვილი

ანა

მთავარი სპეციალისტი

ბაბუნაშვილი

თინათინი

მთავარი სპეციალისტი

ჩიკაშუა

ევა

მთავარი სპეციალისტი

გიორგობიანი

ზურაბ

ქსელის ადმინისტრატორი

პატეიშვილი

მარგარიტა

უფროსი სპეციალისტი

ებრალიძე

ნათია

სპეციალისტი

ჩალიგავა

დარეჯან

სასამართლოს სხდომის მდივანი

ლომთათიძე

მანანა

სასამართლოს სხდომის მდივანი