საორგანიზაციო დეპარტამენტი

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

გვარი

სახელი

თანამდებობა

ბაგაშვილი

ლიანა

დეპარტამენტის უფროსი

კვირკვაია

ზურაბ

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე / ადამიანური რესურსების
მართვის სამსახურის უფროსი

ბარამიძე

მარიამ

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი მრჩეველი

ცნობილაძე

ხათუნა

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

რევაზიშვილი

ანა

მთავარი სპეციალისტი

ბაბუნაშვილი

თინათინი

მთავარი სპეციალისტი

ჩიკაშუა

ევა

მთავარი სპეციალისტი

ხიბაია

ნიკოლოზ

მთავარი სპეციალისტი

გიორგობიანი

ზურაბ

ქსელის ადმინისტრატორი

პატეიშვილი

მარგარიტა

უფროსი სპეციალისტი

ებრალიძე

ნათია

სპეციალისტი

ჩალიგავა

დარეჯან

სასამართლოს სხდომის მდივანი

კობახიძე

სოფიო

სასამართლოს სხდომის მდივანი