სასამართლოს სამდივნო

სახელი, გვარი

თანამდებობა

გიორგი ლომთაძე

სამდივნოს უფროსი

ალექსანდრე ჭაბუკიანი

უფროსის მოადგილე

თამარ მჟავანაძე

მთავარი სპეციალისტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობა)

ეკატერინე მჟავანაძე

მთავარი მრჩეველი (საერთაშორისო ურთიერთობები)

თამარ დოლიძე

მთავარი მრჩეველი (საერთაშორისო ურთიერთობები)

ნათია ვასაძე

მთავარი სპეციალისტი (პროტოკოლი)

ნიკოლოზ ხიბაია

მთავარი სპეციალისტი

გიორგი ხაზალია

მთავარი მრჩეველი

თორნიკე ობოლაშვილი

მოსამართლის თანაშემწე

თამარ ბარამაშვილი

მოსამართლის თანაშემწე

თამარ კიკნაძე

მოსამართლის თანაშემწე

ლევან ჭიოკაძე

მოსამართლის თანაშემწე