სასამართლოს სამდივნო

სახელი, გვარი

თანამდებობა

გიორგი ლომთაძე

სამდივნოს უფროსი

ალექსანდრე ჭაბუკიანი

უფროსის მოადგილე

თამარ მჟავანაძე

მთავარი სპეციალისტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობა)

ეკატერინე მჟავანაძე

მთავარი მრჩეველი (საერთაშორისო ურთიერთობები)

თამარ დოლიძე

მთავარი მრჩეველი (საერთაშორისო ურთიერთობები)

ნათია ვასაძე

მთავარი სპეციალისტი (პროტოკოლი)

ნიკოლოზ ხიბაია

მთავარი სპეციალისტი

თორნიკე ობოლაშვილი

კოლეგიის თავმჯდომარის უფროსი თანაშემწე

რუსუდან მუმლაური

კოლეგიის თავმჯდომარის უფროსი თანაშემწე

გვანცა ლაშხია

მოსამართლის უფროსი თანაშემწე

დავით ღოლიჯაშვილი

მოსამართლის უფროსი თანაშემწე

ლელა მაჭარაშვილი

მოსამართლის უფროსი თანაშემწე

თამარ კიკნაძე

მოსამართლის უფროსი თანაშემწე

გიორგი ხაზალია

მოსამართლის უფროსი თანაშემწე

თამარ მესხია

მოსამართლის უფროსი თანაშემწე

მარინა კენჭაძე

კოლეგიის თავმჯდომარის თანაშემწე

ლევან ჭიოკაძე

მოსამართლის თანაშემწე

ივიკო ხავთასი

მოსამართლის თანაშემწე