მოქმედი მოსამართლეები

ევა გოცირიძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი

დაიბადა 1963 წლის 7 ივლისს თბილისში

 

განათლება, აკადემიური და სხვა კვალიფიკაცია

 

დაამთავრა ივ. ჯავახიშვულის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომი (წარჩინებით) (1987). სპეციალობა „სამართალმცოდნეობა);  

• იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეციალიზაცია: კონსტიტუციური სამართალი (ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); სადისერტაციო შრომა „იმპიჩმენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში (კონსტიტუციური დილემები) (1998);  

• საერთაშორისო სამართლის დოქტორი ("Magna Cum Laude"), სპეციალიზაცია: საერთაშორისო სამართალი; სადისერტაციო შრომა : „გამოხატვის თავისუფლება ღირებულებათა კონფლიქტში (სტრასბურგის სასამართლოს იურისპრუდენციის მიხედვით") (2006);  

• აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი (2016);

• საადვოკატო ლიცენზია (სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით), (2010).

 

სტაჟირება და ტრეინინგი

 

• სამეცნიერო სტაჟირება: უეინის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მიჩიგანი, აშშ, 1996-97); ქ. ჰანოვერის ფედერალიზმის ინსტიტუტში (1998); ევროპის სამართლის აკადემიაში (ტრირი, გერმანია, 2007), TACIS-ის მენეჯმენტის კურსი (თბილისი 1996); ინგლისური ენის სპეციალური კურსი (უეინის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიჩიგანი, აშშ, (1996-97); ტრეინინგი: ესპანეთის მართლმსაჯულების მთავარ საბჭოში (მადრიდი, 2015); სამოსამართლო ქცევის კალიფორნიის კომისიაში, (სან-ფრანცისკო, 2013); საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლოების ავუეთა (Avoués) ეროვნულ პალატაში (პარიზი, 2014); დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოში (2014); ისრაელის უმაღლეს სასამართლოსა და ქნესეთში (2009) და სხვ.; OSCE, TACIS, ABA, ERA და" შტატის სასამართლოთე ეროვნული ცენტრის" (The National Centre of State Courts) (აშშ) საერთაშორისო სერთიფიკატები;

 

ძირითადი პროფესიული საქმიანობა  

 

• საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი (2013-2017) და (1997-2000).  

• ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს კონტრაქტორი სასამართლოს იურისპრუდენციის დამუშავებისა და თარგმნის საკითხებზე (HRTF translations project), (2007-2013);  

• დამცველი ადვოკატი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გასაჩივრების საკითხებზე (2009-2013), საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (2010-1013);  

• საქართველოს უზენაესი სასამართლო: (მრჩეველი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სამართალში (2005-2006), ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორი (2000-2005); სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების განყოფილების უფროსი (1996-1997); უფროსი კონსულტანტი (1992-1996);  

• საქართველოს სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათაშორისო საკოორდანიციო საბჭოს წევრი (2013 წლიდან დღემდე);  

• საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შემმუშავებელი სამთავრობო კომისიის წევრი (1994-1997);  

• ჟურნალ „მართლმსაჯულების მაცნეს" სარედაქციო კოლეგიის წევრი ( 1995-1999);  

 

 ლექციები და პედაგოგიური საქმიანობა  

 

• საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი: საკონსტიტუციო სამართალი, ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სამართალი (2012 წლიდან);  

• იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, მასწავლებელი: (2016 წლიდან)  

• ადამიანის უფლებათა ეროვნული მწრთნელი, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) საქართველოში (2015);  

• საჯარო ლექციები უეინის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (აშშ) (1997), თბილისის სასულირო აკადემიაში (2015-16), თავისუფალ უნივერსიტეტში (2017) და სხვა;

 

 

პუბლიკაციები  

 

a) 7 წიგნი:

 

➢ „ჩვენი კონსტიტუცია, კომენტარი, ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებანი", (თბილისი, 2015);  

➢ „იმპიჩმენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კონსტიტუციური დილემები", (თბილისი, 2013);

➢ „საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი", მე-2 თავი, კონსტიტუციონალიზმის ცენტრი, (თანაავტორობით); GIZ, (2013); 

➢ "სიცოცხლის უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით" (თბილისი, 2006);  

➢ „გამოხატვის თავისუფლება ღირებულებათა კონფლიქტში" (თბილისი, 2006);

➢ „მიზეზობრიობა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სამართალში" (თბილისი, 2005

➢ „გამოხატვის თავისუფლება აშშ-სა და კანადის საკონსტიტუციო სამართალსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლის მიხედვით (შედარებითი ანალიზი)" (თბილისი, 2004).

 

b). სტატიები : 100 ზე მეტი სამეცნიერო სტატია, რომლებიც გამოქვეყნებულია მსოფლიოს 6 ქვეყანაში სხვადასხვა ენაზე.

 

c). თარგმანები :  

➢ ადამიანის უფლებათა ევროპილი კონვენცია და მისი ოქმები (თბილისი, 2005); ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (no R (94)12) „მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა, ეფექტიანობა და როლი" და „მოსამართლეთა სტატუტის ევროპული ქარტია" (2001). ყველა მათგანი გამოქვეყნებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეზიდენტის ლუციუს ვილდჰაბერის წინასიტყვაობით;

 

➢ 6 კრებული ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისიისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების თარგმანებისა, რომლებიც გამოქვეყნებულია შესაბამისი ანალიზითა და რეკომენდაციებით (სულ 204 საქმე).  

 

2017 წლის 1 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეულ იქნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად. მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებას  შეუდგა  2018 წლის 12 იანვრიდან ფიცის დადების  დღიდან.

 

 ფლობს ინგლისურ, ფრანგული და რუსულ ენებს