სტატიათა კონკურსი

სტატიათა კონკურსი

 

ამჟამად არ მიმდინარეობს საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალისთვის სტატიათა კონკურსი. ჟურნალში ნაშრომების გამოქვეყნების ან სხვა საკითხებზე, დაუკავშირდით ჟურნალს: jcl@constcourt.ge


 

ჟურნალის შესახებ

ჟურნალი გამოიცემა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პარტნიორობით. ჟურნალი მოიცავს სხვადასხვა ტიპის სტატიას კონსტიტუციური სამართლის სფეროში და მიზნად ისახავს დარგის ირგვლივ აქტიური აკადემიური დისკუსიის წარმართვას. ჟურნალი საერთაშორისო რეფერირებადი გამოცემაა. იგი Ulrichsweb საერთაშორისო რეფერირებადი პერიოდული გამოცემების სიაშია განთავსებული და ინდექსირებულია  ERIH PLUS ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური გამოცემების ბაზაში. ჟურნალში გამოქვეყნებული ნაშრომები კი ასევე ქვეყნდება Heinonline-ის სამართლებრივი სტატიების საერთაშორისო საძიებო სისტემასა და DOAJ-ის ღია ჟურნალების ბაზაში. 


 

ჟურნალის სარედაქციო პოლიტიკისა და ეთიკის სტანდარტების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აქ: https://www.constcourt.ge/ka/journal/about-the-journal