სტატისტიკა

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2018 წელს დასრულებულ საქმეთა შემაჯამებელი აქტები