სტატისტიკა

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დასრულებულ საქმეთა რაოდენობა და მათი შემაჯამებელი აქტები 2019 წელს