სტატისტიკა

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები 2019 წელს