სტატისტიკა

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დასრულებულ საქმეთა რაოდენობა 2020 წელს