სტატისტიკა

სარჩელების/საქმეების რაოდენობა, რომლებზეც სამართალწარმოება დასრულდა 2018 წელს