სხდომები

„შპს „ჩემპიონები111“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

  • თარიღი:
  • დრო: 13:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2023 წლის 28 აპრილს 13:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „შპს „ჩემპიონები111“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის N1465)