სხდომები

გიორგი ბარელაძე საქართველოს პარლამენტის წინაარმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2023 წლის 7 ივლისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე  გიორგი ბარელაძე საქართველოს პარლამენტის წინაარმდეგ (რეგისტრაციის N1740).