სხდომები

„შპს „ჩემპიონები111“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

  • თარიღი:
  • დრო: 11:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2021 წლის 28 ოქტომბერს, 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებით განხილვის სხდომა საქმეზე „შპს „ჩემპიონები111“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. (რეგისტრაციის N1465)