სხდომები

გია ფოლადიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 11:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2022 წლის  4 თებერვალს  11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე გია ფოლადიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1481).