სიახლეები

არსებითი განხილვის სხდომა, საქმეზე „„შპს ჩემპიონები 111“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2023 წლის 28 აპრილს, 13:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება არსებითი განხილვის სხდომა, საქმეზე „„შპს ჩემპიონები 111“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1465).

განსახილველ საქმეზე სადავოდ გამხდარი ნორმა განსაზღვრავს, ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის შემთხვევაში, პირისთვის საშემოსავლო/მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტს, გადასახადის განაკვეთს, საგადასახადო პერიოდსა და შესაბამისი გადასახადის გადახდის ვადას.

მოსარჩელის განმარტებით, სადავო ნორმის ცვლილებების შედეგად, ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის შემთხვევაში, მოგების გადასახადის განაკვეთი გაიზარდა 5%-დან 7%-მდე, შეიცვალა დაბეგვრის ობიექტი და, ნაცვლად ერთობლივი შემოსავლისა, დაბეგვრას დაექვემდებარა ამ საქმიანობის მიხედვით ყოველი საანგარიშო თვის განმავლობაში მიღებული ფსონების ჯამი, აგრეთვე შეიცვალა გადასახადის ადმინისტრირების წესი და გადასახადის გადამხდელს გადასახადის გადახდა დაევალა ყოველთვიურად. მოსარჩელის არგუმენტაციით, სადავო ნორმა ზიანს აყენებს გადასახადის გადამხდელს, ზრდის მასზე დაკისრებულ საგადასახადო ტვირთს და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებს.

საქმეს განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგია.

დავის საგანი: საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის მე-16 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან მიმართებით.